دسته: کلس | Class

تقریباً 90% قدرت‌ها و قابلیت‌های هر کاراکتری از کلس گرفته می‌شه که می‌تونه جنگجو، دزد، جادوگر، شوالیه و… باشه

تقریباً 90% قدرت‌ها و قابلیت‌های هر کاراکتری از کلس گرفته می‌شه که می‌تونه جنگجو، دزد، جادوگر، شوالیه و… باشه